Specjaliści poszukiwani. Teraz bardziej niż wcześniej. Związane jest to z obowiązkiem tworzenia raportów niefinansowych w oparciu strategię zrównoważonego rozwoju. Sprawdziliśmy, jaki jest zakres obowiązków tzw. zielonych kołnierzyków i na jakie wynagrodzenie mogą liczyć specjaliści od ESG.

“Manager ds. ESG”, “specjalista ESG”,  “ESG analyst”, “Sustainability Director” i inne nazwy, które można opisać w skrócie “zielone kołnierzyki”. W internecie jest coraz więcej ogłoszeń o pracę skierowanych do osób, które mają być odpowiedzialne za tworzenie raportów niefinansowych w oparciu o czynniki ESG.

Związane jest to z koniecznością realizacji zapisów unijnej dyrektywy CSRD, która nakłada na firmy obowiązek tworzenia dokumentów w oparciu o czynniki środowiskowe, społeczne, uwzględniające korporacyjny ład. Przypomnijmy, że ten prawny obowiązek obejmie od 2024 r. największe firmy, ale sukcesywnie grupa przedsiębiorstw będzie rozszerzana. I tak do 2028 r. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

W tym artykule natomiast zebraliśmy najczęściej pojawiające się wymagania stawiane kandydatom oraz sprawdziliśmy, na jakie wynagrodzenie mogą liczyć.

Warto pamiętać, że niektóre firmy obowiązki związane z tworzeniem raportów ESG nakładają na zatrudnionych wcześniej pracowników zajmujących się np. korporacyjną komunikacją lub pracujących w działach HR.

Czym zajmuje się specjalista ds. raportowania ESG

Jednym z głównych obowiązków specjalisty ds. raportowania ESG jest gromadzenie, analizowanie i przygotowywanie raportów dotyczących różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa i jego wpływu na środowisko, społeczeństwo, czy zarządzanie firmą.

Jego zadania może podzielić na:

1) Monitorowanie i analizowanie danych. Zbieranie informacji związanych z działalnością firmy, wyznaczanie wskaźników ESG, sprawdzanie efektów społecznych inicjatyw, wpływu działalności firmy na środowisko naturalne (jak np. zmniejszenie śladu węglowego i emisji gazów cieplarnianych). Analizowanie tych danych, identyfikowanie trendów i wyciąganie wniosków na ich podstawie.

2) Przygotowywanie raportów zgodnie z określonymi standardami i wytycznymi. Może to obejmować przygotowywanie sprawozdań zgodności z zasadami ESG, raportów zrównoważonego rozwoju, raportów CSR itd.

3) Współpraca z zespołami wewnętrznymi. Specjalista ds. raportowania ESG współpracuje z różnymi zespołami wewnątrz firmy, takimi jak zespoły finansowe, zespoły odpowiedzialności społecznej, zespoły środowiskowe, działy HR i komunikacji społecznej w celu zbierania niezbędnych informacji do przygotowania raportów.

4) Śledzenie przepisów i obowiązujących standardów. “Zielony kołnierzyk” powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat obowiązujących teraz i w przyszłości przepisów oraz wytycznych dotyczących raportowania. Powinien więc śledzić zmiany w przepisach i upewniać się, że publikowane raporty są zgodne z najnowszymi wymogami.

5) Współpraca zewnętrzna z zewnętrznymi audytorami, agencjami ratingowymi, inwestorami i innymi zewnętrznymi interesariuszami.

Specjalista ds. ESG. Jakie kwalifikacje warto posiadać

Osoby szukające pracy na tym stanowisku powinny mieć odpowiednią wiedzę z zakresu branży, w której szukają zatrudnienia, umiejętności związane zarówno z dziedziną raportowania, jak i obszarem działalności przedsiębiorstwa.

W ofertach pracy często znajdziemy wymóg posiadania wyższego wykształcenia związanego z dziedziną finansów, zarządzania, rachunkowości, zrównoważonego rozwoju, nauk środowiskowych lub pokrewnych.

Mimo że zawód specjalisty ESG jest nowym zawodem na rynku pracy, to wiele firmy wymaga też odpowiedniego kierunkowego doświadczenia z zakresu raportowania, rachunkowości, audytu lub zrównoważonego rozwoju. Także doświadczenie w pracy w dziale raportowania, audycie, CSR lub zarządzaniu środowiskiem może być dodatkowym, a w niektórych przypadkach, niezbędnym atutem.

Przyszły specjalista powinien znać obowiązujące standardy raportowania jak np. Global Reporting Initiative (GRI), czy Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Taka osoba powinna posiadać umiejętności analityczne do zbierania i interpretacji danych oraz znać zagadnienia ESG, które muszą być umieszczane w raportach.

Poza wiedzą, wykształceniem i umiejętnością analitycznego myślenia ważne są też kompetencje miękkie. Ponieważ praca na stanowisku specjalisty ds. ESG wymaga kontaktu z innymi działami wewnątrz firmy, taka osoba powinna mieć umiejętności komunikacyjne na wysokim poziomie. W ogłoszeniach wymagana jest często umiejętność pracy zespołowej, czy umiejętności negocjacyjne.

Pamiętajmy, że wymagane kwalifikacje różnią się w zależności od konkretnej roli i branży, w której szukamy pracy. Dodatkowe certyfikaty lub specjalistyczne szkolenia z pewnością będą dodatkowym atutem.

Ile zarabia specjalista ds. ESG

Praktyka podawania w Polsce widełek płacowych w tego typu ogłoszeniach o pracę nie jest powszechna, co by nie powiedzieć, że nie istnieje. Zarobki specjalisty ds. ESG z pewnością będą różnić się w zależności od wielkości, lokalizacji firmy i branży, w której działa. Niemniej – jak czytamy w raportach – zarobki znacząco przekraczają krajową średnią.

W raporcie “Przegląd Wynagrodzeń i Trendów na Rynku Pracy w 2023 r.” przygotowanym przez ekspertów PageGroup czytamy, że osoby na stanowiskach zajmujących się ESG mogą liczyć na zarobki od 9 do nawet 45 tysięcy złotych brutto.

Poniżej prezentujemy tabelkę z zarobkami podawanymi w raporcie PageGroup na konkretne stanowiska:

Specjalista ESG - ile i na jakich stanowiska zarabiają osoby odpowiedzialne za raportowanie
*ON – oferowane najczęściej Wynagrodzenia miesięczne brutto na podstawie umowy o pracę [PLN] bez uwzględnienia bonusów oraz dodatkowych benefitów.
**Obszar Sustainability/ESG jest obszarem nowym na rynku polskim zarówno w kwestii nomenklatury stanowisk, jak i widełek płacowych jest jeszcze niezdefiniowany. Dane prezentują stanowisko PageGroup na podstawie zrealizowanych projektów w tym obszarze (źródło: raport Page Group)

Eksperci zaznaczają w raporcie, że “w polskich warunkach obszar ESG znajduje się wciąż na wczesnym etapie rozwoju, dlatego standardy dotyczące poziomu wynagrodzeń i nazewnictwa stanowisk nie zostały jeszcze w pełni wykształcone. Informacje w tym zakresie są na bieżąco aktualizowane i analizowane, a istotne źródło danych stanowią projekty rekrutacyjne realizowane przez ekspertów PageGroup.”

Dodatkowo poza specjalistami ds. ESG firmy poszukują ekspertów od DE&I (Diversity, Equity & Inclusion), których zadaniem jest budowanie kultury różnorodności, równego traktowania oraz inkluzywności w firmie. Oni z kolei w 2023 r. mogli liczyć na zarobki od 8 do 18 tys. zł brutto miesięcznie, a na stanowiskach dyrektorskich oferowane są nawet między 25 a 45 tys. zł brutto.

Zarobki specjalisty ds. ESG mogą znacznie różnić się w zależności od lokalizacji firmy, zakresu jej działalności, poziomu wymaganego doświadczenia, rodzaju branży, wielkości przedsiębiorstwa oraz szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności związanych z daną rolą.

– W najbliższym czasie powodzenie organizacji będzie zależało w dużej mierze od inwestycji w wysokiej jakości przywództwo i kapitał ludzki oraz uwzględnienia znacznie rosnącego obszaru ESG (ang. Environmental, Social, and Governance). Podobnie jak miało to miejsce w pandemii, beneficjentami przyszłych wzrostów będą te przedsiębiorstwa, które zadbają o rekrutację i utrzymanie talentów w obliczu spodziewanego spowolnienia – zaznaczają eksperci PageGroup. Dlatego ważne jest też zaangażowanie właścicieli i zarządzających firmą w proces realizacji strategii ESG.

W niektórych krajach, zwłaszcza w bardziej rozwiniętych rynkach, średnie wynagrodzenie specjalistów ds. raportowania może wynosić – jak w USA – od około 40 000 do 100 000 dolarów rocznie. Jednak warto pamiętać, że te liczby są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od miejsca pracy i wielkości zatrudniającego przedsiębiorstwa.