Raport ESG Grupy Enea za rok 2023 przynosi szereg istotnych informacji na temat działań, osiągnięć i przyszłych planów przedsiębiorstwa w obszarach związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym. Podsumowujemy ważne aspekty z raportu oraz prognozy.

Ważne punkty ESG raportu Grupy Enea za 2023 r.

Raport ESG Grupy Enea za 2023 rok przedstawia szeroki zakres działań podejmowanych przez firmę w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Poniżej znajdują się szczegółowe spostrzeżenia na temat najważniejszych aspektów działalności Enea w minionym roku.

Transformacja energetyczna i odnawialne źródła energii (OZE)

Jednym z głównych celów Enea jest transformacja energetyczna, która obejmuje rozwój odnawialnych źródeł energii. W 2023 roku Grupa Enea zakończyła ważne projekty modernizacyjne, takie jak przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV we Wronkach. Inwestycja ta znacząco poprawiła zasilanie i zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne regionu północnej Wielkopolski. Dzięki takim działaniom Enea nie tylko zapewnia stabilne dostawy energii, ale również wspiera rozwój energetyki odnawialnej w regionie.

Enea rozwija swoje zdolności wytwórcze w zakresie OZE, co jest kluczowym elementem strategii firmy. W 2023 roku firma zwiększyła potencjał wytwórczy o 53 MW, głównie dzięki nowym farmom fotowoltaicznym. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrosła o ponad 17% w porównaniu do roku poprzedniego. Enea inwestuje również w innowacyjne technologie, takie jak magazynowanie energii, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie produkcją i dystrybucją energii odnawialnej.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Grupa Enea konsekwentnie dąży do zrównoważonego rozwoju, integrując kwestie ekologiczne, społeczne i gospodarcze w swojej strategii biznesowej. W 2023 roku jednym z ważniejszych wydarzeń było przyjęcie “Polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej ENEA”. Dokument ten określa wpływ działalności Enea na środowisko oraz wskazuje mechanizmy zarządzania, które zapewniają poszanowanie zasobów naturalnych. Firma realizuje działania na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych, promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz wspiera inicjatywy proekologiczne w lokalnych społecznościach.

W ramach zrównoważonego rozwoju Enea aktywnie uczestniczy w inicjatywach takich jak klastry energii. Na przykład, Nadobrzański Klaster Energii Odnawialnej (NKEO) rozwija inicjatywy proekologiczne oraz technologie IT do zarządzania rozproszonymi źródłami energii. Enea inwestuje również w edukację ekologiczną swoich pracowników oraz społeczności lokalnych, podnosząc świadomość na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Innowacje i inwestycje w infrastrukturę

Enea stale inwestuje w nowoczesne technologie i innowacje, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz redukcji emisji. W 2023 roku firma wdrożyła oprogramowanie do zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, co wspiera rozwój elektromobilności w Polsce. Dodatkowo Enea rozwija możliwości rozliczania i fakturowania prosumentów w modelu net-billing, co zachęca klientów indywidualnych do inwestowania w instalacje fotowoltaiczne.

Jednym z kluczowych projektów w 2023 roku była przebudowa stacji elektroenergetycznej we Wronkach, która poprawiła zasilanie i zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne regionu północnej Wielkopolski. Inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną są niezbędne do zapewnienia stabilnych dostaw energii oraz integracji nowych źródeł odnawialnych.

Etyczne praktyki rynkowe

Enea stawia na uczciwość i transparentność w swoich działaniach biznesowych. W 2023 roku firma otrzymała tytuł Certyfikowanego Sprzedawcy Energii, co potwierdza rzetelność i etyczność prowadzonych działań. Enea przestrzega “Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych”, co zapewnia uczciwe podejście do klientów oraz rzetelną realizację umów. Firma prowadzi transparentną komunikację z klientami, dbając o ich prawa oraz zapewniając wysoką jakość obsługi.

Zaangażowanie społeczne i współpraca z uczelniami

Enea aktywnie angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności oraz współpracuje z uczelniami wyższymi i szkołami technicznymi. W ramach programu “Przepustka do pracy w LW Bogdanka S.A.” zatrudniono 40 osób oraz przyznano 26 stypendiów. Firma organizuje staże i praktyki zawodowe dla studentów oraz uczniów, wspierając nowoczesne szkolnictwo techniczne i promując zawody związane z energetyką.

Enea współpracuje również z lokalnymi społecznościami, wspierając inicjatywy edukacyjne, rekreacyjne, zdrowotne i środowiskowe. Firma angażuje swoich pracowników w działania wolontariackie, które przynoszą korzyści zarówno lokalnym społecznościom, jak i samym pracownikom, budując poczucie przynależności i zaangażowania w firmie.

Prognozy: rozwój Enea w kontekście zrównoważonego rozwoju

Grupa Enea, będąca jednym z kluczowych graczy na polskim rynku energetycznym, nieustannie dąży do transformacji energetycznej, stawiając na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjne technologie. Przyszłość firmy rysuje się w zielonych barwach, co podkreślają ambitne plany na kolejne lata.

Kontynuacja transformacji energetycznej

Enea zobowiązuje się do dalszego przechodzenia na odnawialne źródła energii, co jest kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Planowane są znaczące inwestycje w rozwój nowych farm fotowoltaicznych i wiatrowych, które zwiększą udział energii odnawialnej w całkowitym miksie energetycznym Grupy. Firma koncentruje się również na modernizacji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, co ma na celu zwiększenie efektywności i niezawodności dostaw energii. W 2023 roku Grupa Enea zakończyła ważne projekty modernizacyjne, takie jak przebudowa stacji elektroenergetycznej we Wronkach, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo energetyczne regionu północnej Wielkopolski. Te działania są przykładem konsekwentnej realizacji strategii, która ma na celu zapewnienie stabilnych i ekologicznych dostaw energii.

Rozwój technologii i innowacji

Kolejnym filarem przyszłego rozwoju Enea jest intensywne inwestowanie w nowoczesne technologie. W planach firmy jest dalsze rozwijanie technologii magazynowania energii, co pozwoli na efektywniejsze zarządzanie zasobami energetycznymi i zwiększenie stabilności dostaw. Enea bada możliwości wdrożenia modułowych reaktorów jądrowych oraz technologii wodorowych, które mogą stanowić kluczowy element przyszłego miksu energetycznego. Rozwój inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid) jest również priorytetem, co pozwoli na lepsze zarządzanie rozproszonymi źródłami energii i optymalizację zużycia energii przez odbiorców.

W 2023 roku Enea zainwestowała w oprogramowanie do zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, co jest istotnym krokiem w kierunku rozwoju elektromobilności. Dodatkowo, firma rozwija możliwości rozliczania i fakturowania prosumentów w modelu net-billing, co wspiera rozwój fotowoltaiki wśród klientów indywidualnych. Te innowacje technologiczne nie tylko poprawiają efektywność energetyczną, ale również przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wzrost zaangażowania społecznego

Enea planuje kontynuować i rozszerzać swoje zaangażowanie społeczne, szczególnie poprzez współpracę z lokalnymi społecznościami, uczelniami wyższymi oraz szkołami technicznymi. Firma zamierza dalej rozwijać programy stypendialne i stażowe, które mają na celu wspieranie edukacji i przygotowanie przyszłych kadr dla sektora energetycznego. W ramach programów takich jak “Przepustka do pracy w LW Bogdanka S.A.”, Enea zatrudnia nowych pracowników oraz przyznaje stypendia, co pomaga w rozwoju nowoczesnego szkolnictwa technicznego i promowaniu zawodów związanych z energetyką.

Firma angażuje się również w liczne inicjatywy społeczne i proekologiczne, takie jak klastery energii odnawialnej, które rozwijają technologie IT do zarządzania rozproszonymi źródłami energii. Wspieranie lokalnych inicjatyw oraz transparentna komunikacja z interesariuszami są kluczowymi elementami strategii społecznej odpowiedzialności Enea.

Zwiększenie transparentności i ładu korporacyjnego

W przyszłości Enea zobowiązuje się do dalszego zwiększania transparentności swoich działań oraz wzmocnienia mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów. Firma kontynuuje rozwój standardów etycznych i regulacji antykorupcyjnych, co ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu uczciwości i odpowiedzialności w działalności biznesowej. Przestrzeganie “Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych” oraz posiadanie tytułu Certyfikowanego Sprzedawcy Energii są dowodami na rzetelność i transparentność działań Enea.

Nowy raport Grupy Enea za 2023 r. – podsumowanie

Raport ESG Grupy Enea za 2023 rok podkreśla zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój oraz jej wkład w transformację energetyczną Polski. Kluczowe spostrzeżenia obejmują rozwój odnawialnych źródeł energii, innowacje technologiczne, etyczne praktyki rynkowe oraz zaangażowanie społeczne. Prognozy na przyszłość wskazują na kontynuację tych działań oraz dalsze inwestycje w rozwój technologii i współpracę z lokalnymi społecznościami.

Enea, jako jeden z liderów polskiego rynku energetycznego, pokazuje, że odpowiedzialność środowiskowa i społeczna stanowią integralną część jej strategii biznesowej, co daje solidne podstawy do dalszego zrównoważonego rozwoju i pozytywnego wpływu na otoczenie.

Czytaj dalej: